Top
ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Reading Problem?
હું શોધું છું

હોમ  |

All Classification
Arrow પરિચય
     પરિચય ગૃહ વિભાગ, સચિવાલયના વિભાગોમાં મહત્વનો વિભાગ છે. આ વિભાગનો મુખ્ય હેતુ સમગ્ર રાજયમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની અસરકારક જાળવણી અને રાજયની પ્રજાને આંતરિક સલામતી બક્ષવાનો છે.ગૃહ વિભાગનૉ ટૂંકો....
Arrow લક્ષ્ય/હેતુઓ
     લક્ષ્ય/હેતુઓ ધ્યેય પોલીસની કામગીરીમાં અસરકારકતા લાવીને ભૂમિ અને દરિયાઇ સીમા સુરક્ષા સઘન કરી રાજયમાં શાંતિ અને સંવાદીતા જાળવવી. લક્ષ્યાંક (1) કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન બધાજ પોલીસ સ્ટેશનોનું 100 ટકા....
Arrow વિભાગની કામગીરી
     10. ગ્રામરક્ષક દળ : ગ્રામરક્ષક દળ તેના નામ પ્રમાણે ગામનું રક્ષણ કરવા માટેનું એક વ્યવસ્થિત દળ છે. ધાડપાડુઑ અને અસામાજીક તત્વૉ વગેરેથી ગામનું રક્ષણ કરે છે. ગામમાં જાહેર શાંતિ અને સલામતી જાળવે છે.....
Arrow અંદાજપત્ર
     અંદાજપત્ર....
Arrow અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
     અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા તેમના હસ્તકના ગૃહ વિભાગની કામગીરી માટે નિર્ણય લેવા વિભાગના જુદા જુદા અધિકારીઑને તા.28/3/2003ના અલગ અલગ હુકમૉથી સત્તા સૉંપણીના હુકમૉ કરવામાં....
Arrow સંપર્ક માહિતી
     અધિકારી હૉદ્દૉ, ઑફીસ, નિવાસસ્થાનના સરનામાની વિગતો....
Arrow નોંધણી
     વિભાગની ફોરેનર્સ શાખા (ફ-2 શાખા)માં થતી મહત્વની કામગીરી ની માહિતી નીચે મુજબ છે. (૧) આ શાખામાં વિદેશી નાગરીકોને (પાકિસ્તાની અને બાંગ્લાદેશી સિવાય) આવાસવૃધ્ધિ મંજુર કરવાની કામગીરી થાય છે.....
Arrow સ્ટુડન્ટ વિઝા
     ફોરેનર્સ સ્ટુડન્ટ વિઝા લઇને ભારત આવે ત્યારબાદ સબંધિત FRO નિયત સમય મર્યાદામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે. વિઝા એક વખત મેળવ્યા બાદ જે અભ્યાસક્રમમાં જોડાયો હોય તે અભ્યાસક્રમ બદલાય નહીં ત્યાં સુધી બીજી....
Arrow લોંગ ટર્મ વિઝા એક્સટેન્શન
     (૧) મુળ ભારતીય વિદેશીને પાસપોર્ટની સમયમર્યાદાને ધ્યાનમાં લઇ મંજુર કરેલ આવાસવૃધ્ધિ મુજબ પાંચ વર્ષ સુધીની મલ્ટીપલ એન્ટ્રી વિસા (MULTIPLE ENTRY VISA)મંજુર કરવામાં આવે છે. આવાસવૃધ્ધિ અને મલ્ટીપલ વિસા....
Arrow પોલીસ વેરીફીકેશન રીપોર્ટ
     ભારતીય નાગરીક ભારતીય પાસપોર્ટ સાથે વિદેશમાં જાય અને ત્યાં સંજોગાવશાત પાસપોર્ટ ખોવાઇ જાય અથવા કોઇ સંજોગોમાં ડુપ્લીકેટ પાસપોર્ટની જરૂર ઉભી થાય ત્યારે જે તે દેશના કોન્‍સ્‍યુલેટ જનરલને તે અંગે હકારાત્મક....
Arrow પરત નહિ આવવા માટે ના વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવા અંગે
     વિદેશમાં રહેતા ભારતીય નાગરીકને વિદેશમાં વિઝા મેળવવા માટે આવા પ્રામાણપત્રની જરુર પડે છે. અરજીમાં જણાવેલ રહેઠાણ પ્રમાણે જે તે પોલીસ અધિકારીશ્રી તેમજ પોલીસ કમિશ્નરશ્રી મારફત તેમની પાસેથી નીચે જણાવેલ....
Arrow પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટીફીકેટ (P.C.C.)
     રાજયમાં રહેતા વિદેશીઓને પોતાના દેશ સિવાયના બજા દેશમાં વસવાટ કરવા તેમજ નોકરી મેળવવા માટે મેળવવું પડતું (P.C.C.) સર્ટી મેળવવા માટે જે તે જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કે પોલીસ કમિશ્નર મારફતે અરજદારની અરજી તથા....
Arrow પાક–બંગ્લાદેશ નાગરિકો માટેજ
     વિભાગની ફોરેનર્સ શાખા (ફ.1 શાખા)માં થતી મહત્ત્વની કામગીરીની માહિતી નીચે મુજબ છે. (1) આ શાખામાં પાકિસ્તાન-બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને આવાસવૃદ્ધિ મંજૂર કરવાની કામગીરી થાય છે. આવા નાગરિકે ગુજરાતમાં પવેશી....
Arrow નાગરિકત્વ
     ભારતીય નાગરિકત્વ મેળવવા બાબત ભારતનં નાગરીકતવ મેળવવા ઇચ્છતા વિદેશી નાગરીક ભારતમાં સાત વર્ષ સુધીના રોકાણ પછી ભારતનું નાગરીકત્વ મેળવવા હકકદાર થાય છે. જે વિદેશી સતત સાત વર્ષ સુધી ભારતમાં રોકાણ કરેલ હોય....
Arrow વિભાગની શાખાઓને ફાળવેલ વિષયો
     વિભાગની જુદીજુદી શાખાઓને ફાળવેલ વિષયો અ.નં. શાખાનું નામ 1 અ-શાખા 2 સ-શાખા 3 ડ-શાખા 4 ઇ1-શાખા 5 ફ-શાખા 6 ફ1-શાખા 7 ફ2-શાખા 8 ગ-શાખા 9 હ-શાખા 10 જ-શાખા 11 ક-શાખા 12 લ-શાખા 13 મ-શાખા 14 ન-શાખા 15....
Arrow અ-શાખા
     શાખાનું નામ- અ ફાળવેલ વિષયોઃ- પોલીસખાતાની સીવીલયન જગ્યાઓ ઉભી કરવા સહીતની (તમામ) બિન રાજયપત્રિત તેમજ રાજયપત્રિત) સીવીલયન સ્ટાફના મહેકમને લગતી કામગીરી જેમાં ખાતાકીય તપાસ, અપીલ બઢતી, પેન્શન, કાયદાકીય....
Arrow સ-શાખા
     શાખાનું નામ- સ ફાળવેલ વિષયોઃ- પોલીસ સંવર્ગ-૩ની મહેકમની તમામ બાબતો એસ.આર.પી. મહેકમ સંવર્ગ 3 અને 4 ને લગતી મહેકમ વિષયક બાબતો. રહેમરાહે કેસોની ચકાસણી/પૂર્તતા પોલીસ સંવર્ગ-૩ની રજા મંજૂરી, સેવા સળંગ,....
Arrow ડ-શાખા
     શાખાનું નામ- ડ ફાળવેલ વિષયોઃ- ગાંધીનગર, અમદાવાદ(ગ્રામ્ય), અમદાવાદ શહેર, ખેડા, આણંદ, મહેસાણા, પાટણ, સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જીલ્લામાં પોલીસ સામે વ્યકિતઓની વ્યકિત સામે વ્યકિતની ફરીયાદો ફોજદારી....
Arrow ઇ1-શાખા
     શાખાનું નામ- ઇ-૧ ફાળવેલ વિષયોઃ- નશાબંધી અમલીકરણઃ એન્ફોર્સમેન્ટઃ ને લગતી મહેકમ/બજેટ ને લગતી સધળી કામગીરી. લઠ્ઠા કમિશન ફોલોઅપ એકશન. નશાબંધી અને આબકારી ખાતા ના એકસાઇઝ ના રાજયપત્રિત અધિકારીઓના વર્ગ-૧ના....
Arrow ફ-શાખા
     શાખાનું નામ- ફ ફાળવેલ વિષયોઃ- "ફ'' શાખમાં કમાન્ડન્ટ જનરલશ્રી, હોમગાર્ડ, નાગરિક સંરક્ષણ તંત્ર તથા સંનિક કલ્યાણની કચેરીઓના મહેકમ/વહીવટી કામગીરી કરવામાં આવે છે. સંપર્કની વિગતઃ- ફ-બ્રાન્ચ હોમ....
Arrow ફ1-શાખા
     શાખાનું નામ- ફ-1 ફાળવેલ વિષયોઃ- શાખા વિષે : (એ) ગૃહ વિભાગની ફ.1 શાખા ભારત સરકારની એક એજન્સી સ્વરૂપે કામગીરી બજાવે છે. આ શાખામાં ગુજરાતમાં વસતા પાકિસ્તાની અને બાંગ્લાદેશી નાગરીકોની કામગીરી કરવામાં....
Arrow ગ-શાખા
     શાખાનું નામઃ- ગ ફાળવેલ વિષયોઃ- પોલીસ ઇન્સ. થી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કક્ષાના પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓ સામેની શિસ્તવિષયક કાર્યવાહીમાં થયેલ શિક્ષાના હુકમો સામેની અપીલ. નિવૃત્ત થયેલ પોલીસ ઇન્સ. થી પોલીસ....
Arrow હ-શાખા
     શાખાનું નામ- હ ફાળવેલ વિષયોઃ- (1) જાહેર સેવકો દ્વારા આચરવામાં આવતા લાંચ, ભષ્ટાચાર, ગેરરીતિઓ નાણાંકીય ગેરરીતિઓ તથા ફરજ પ્રત્યે નિષ્ઠાની ઉણપ અને પ્રમાણિકતાનો અભાવ હોય તેવા આક્ષેપો કરતી અરજીઓની તપાસણી....
Arrow જ-શાખા
     શાખાનું નામ- જ ફાળવેલ વિષયોઃ- જેને લગતી મહેકમ સહિતની તમામ કામગીરી (પરંતુ જેલની કચેરી, રહેઠાણની જમીન-મકાનોને લગતી પોલીસ હાઉસીંગ કોર્પોરેશને કરવાની થતી તમામ કામગીરી લ-શાખા હાથ ધરશે) નાશા (NASA) પાસા....
Arrow ક-શાખા
     શાખાનું નામઃ- ક ફાળવેલ વિષયોઃ- સ્થાનિક મહેકમ ગૃહ વિભાગની શાખાઓ વચ્ચે વિષયોની ફાળવણી ગૃહ વિભાગ (પ્રોપર)ના કર્મચારીઓ/અઘિકારીઓને વિવિધ પકારની પેશગીઓ મંજુર કરવી. સ્ટેશનરી પુરી પાડવી વાહનોની જાળવણી અને....
Arrow લ-શાખા
     શાખાનું નામઃ- લ ફાળવેલ વિષયોઃ- (1) પોલીસ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન (2) પબ્લીક એકાઉન્ટ કમિટી. (3) નિવાસી/બિન નિવાસી મકાનોનું બાંધકામ (4) પી.એ.સી. અને પબ્લીક અન્ડરટેક કમિટી (5) ઓડિટ પેરાઓ સંપર્કની વિગતઃ-....
Arrow મ-શાખા
     શાખાનું નામ- મ ફાળવેલ વિષયોઃ- હથિયાર વિવાદ અરજીઓ, હોટેલ/આહાર ગૃહ અંગેની અપીલો, પેટ્રોલીયમ સ્ટોરેજ માટેના "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર'' અંગેની અપીલો, ગુજરાત સિવાયના અન્ય રાજયો માટે હથિયાર પરવાનાનો હદ....
Arrow ન-શાખા
     શાખાનું નામ- ન ફાળવેલ વિષયોઃ- જુનાગઢ, અમરેલી, પોરબંદર, જામનગર, રાજકોટ શહેર, રાજકોટ રૂરલ, કચ્છ-ભુજ, સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર જીલ્લાની ફરીયાદોની કામગીરી. ઉપરોકત વિસ્તારમાં વ્યકિતઓની વ્યકિત સામે, પોલીસ....
Arrow પ-શાખા
     શાખાનું નામ- પ ફાળવેલ વિષયોઃ- ગૃહ વિભાગની સંકલનની કામગીરી સંકલન, રોસ્ટર રજીસ્ટર તથા નાગરિક અધિકારપત્ર ખાતાકીય તપાસ કેસોનું મોનીટરીંગ, વીર મેધમાયા એવોર્ડ, ધા.સ./સંસદસભ્યશ્રીના પત્રોનું નિકાલની....
Arrow ર-શાખા
     શાખાનું નામઃ- ર-શાખા ફાળવેલ વિષયોઃ- (1) ગૃહ વિભાગનું અંદાજપત્ર (2) જાહેર હિસાબ/અંદાજ સમિતી (3) પંચવાષિર્ક યોજનાઓનું સંકલન સંપર્કની વિગતઃ- બ્લોક નં.-2, બીજો માળ, ગૃહ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર ટેલી ફોન....
Arrow ટ-શાખા
     શાખાનું નામ- ટ ફાળવેલ વિષયોઃ- મકાન બાંઘકામ પેશગી મોટર કાર પેશગી (સ્કુટર પેશગી સહિત) એક વર્ષમાં નિવૃત્ત થનાર આઇ.પી.એસ. અઘિકારીઓના જી.પી.એફ.ના આખરી ઉપાડ અંગે. પોલીસ ખાતાના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓને અપાતા....
Arrow ઝ-શાખા
     શાખાનું નામ- ઝ ફાળવેલ વિષયો સુરત શહેર અને ગ્રામ્ય, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, પશ્ યાપાર. દહેજ ધારો. ભાષાકીય લધુમતીની બાબતો અંગે સંકલનની કામગીરી. સંપર્કની વિગતઃ- ઠરાવો-પરિપત્રો ઠરાવોઃ (1) અનુસૂચિતજાતિ અને....
Arrow વિશેષ 2-શાખા
     શાખાનું નામ- વિશેષ-૨ ફાળવેલ વિષયોઃ- વિષય - નાયબ સેકશન અધિકારી મુંબઇ પશુ સંરક્ષણ ધારો-૧૯૫૪ અને પ્રાણી ક્રુરતા નિવારણ અધિનિયમ-૧૯૬૦ અંગેની રજુઆતો, તપાસ વિગેરે બાબતો તથા એલ.એ.કયે.ની બાબતો. જનરલ LSQ,....
Arrow વિશેષ 3-શાખા
     શાખાનું નામ -વિશેષ-૩ ફાળવેલ વિષયો- રાષ્ટ્રીય સલામતી ધારો પાસા હદપારી અપીલ દાણચોરી કોફેપોસા કેદી દ્રવ્યો (સાયકોટ્રોફીક સબ્સ્ટન્સ) સંપર્કની વિગત- ફોન નં- ૨૩૨૫૦૫૭૦ કાયદા અને નિયમો રાષ્ટ્રીય સલામતી....
Arrow ફ2-શાખા
     એફ-૨ શાખા શાખા વિષે ગૃહ વિભાગની ફ-૨ શાખામાં પાકિસ્તાની અને બાંગ્લાદેશી સિવાયના ગુજરાતી મુલાકાતે આવતા વિદેશી નાગરિકોની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આ શાખા ભારત સરકારની એક એજન્સી સ્વરૂપે કામગીરી બજાવે છે.....
Arrow માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
     માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-2005 ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન 4(1)(બી) હેઠળ....
Arrow પરિચય
     પરિચય ગૃહ વિભાગ, સચિવાલયના તમામ વિભાગોમાં ખૂબ મહત્વનો અને અત્યંત સંવેદનશીલ વિભાગ છે આ વિભાગની મુખ્ય કામગીરીમાં સમગ્ર રાજયમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની અસરકારક જાળવણી અને રાજયની પ્રજાને આંતરિક સલામતી....
Arrow માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહનો સંદેશ
     માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહનો સંદેશ....
Arrow માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી નો સંદેશ
     સંદેશ ગુજરાત સીમાવર્તી રાજય છે, સાથોસાથ દેશમાં સૌથી વઘુ 'સલામતી' આ રાજયના નાગરિકો અનુભવતા હોય છે, તે ગૌરવની બાબત છે. શાંતિ અને સુરક્ષા માત્ર કાયદાની પોથીમાં જ નહીં પરંતુ નાગરિકોના મનમાં-દિલમાં....
Arrow સ્પેશ્યલ ટીમ
     રાજ્યમાં બનેલ ગોધરા હત્યાકાંડ અને ત્યારબાદ ના કોમી બનાવો સંદર્ભમાં ગૃહ વિભાગની કામગીરી માં અસાધારણ વધારો થયેલ છે. આ તમામ કામગીરી તથા તત્સંબંધી સુપ્રીમ કોર્ટ સહિતની અન્ય કોર્ટોમં પડતર બાબતો અંગેની....
Arrow વ-શાખા
     શાખાનું નામ - વ ફાળવેલ વિષયો- મોર્ડનાઇજેશન ઓફ પોલીસ ફોર્સ એમ.એ.સી.ટી. કેસો ડી.જી.પી. કચેરીના એમ.ટી સેકશન (મોટર વાહન વિભાગ)ની કામગીરી સંપર્કની વિગત- ફોન નં- ૨૩૨૫૦૫૭૫....
Arrow રાજયમાં વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓને ટુરીસ્ટ પરમિટ
     રાજયમાં વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓને ટુરીસ્ટ પરમિટની સગવડતા ઉપલબ્ધ કરવા બાબત. ગૃહ વિભાગના તા.૧૭/૯/ર૦૦૩ના જાહેરનામાથી ટુરિસ્ટ પરમીટ ધારકો. .(નિયમ-૭૦-ક) માં કરેલ સુધારા મુજબ - 1 ગુજરાત રાજયની મુલાકાત લેતો....
Arrow અપીલ-રીવીઝન અરજી - ર૦૦૪-૦૫
     અપીલ-રીવીઝન અરજી - ર૦૦પ રીવી.અરજી નં. નામ લેવાયેલ નિર્ણય તારીખ 1 2 3 4 1 અ.હે.કો. જયંતિભાઈ ફુસાભાઈ ર માજી આ.પો.કો. સાબતસિંહ માનસિંહ ૩ પો.ઈ. એન.બી.પરમાર ૪ અ.હે.કો. છનાજી જવાનજી રાઠોડ પ મ.સ.ઈ.....
Arrow જિલ્‍લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીઓ
     ....
Arrow પોલીસ કમિશનરની કચેરીઓ
     ....
Arrow માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહવિભાગનો સંદેશ
     શાંત, સુરક્ષિત અને નિર્ભય ગુજરાત - સરકારના ગૃહ વિભાગ નું આ પ્રથમ ધ્યેય છે. સલામતીની દૃષ્ટિએ આપણું રાજ્ય સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં સૌથી મોખરે છે. વસવાટ અને વ્યવસાય બંને માટે ગુજરાત અહીંની શાંતિને કારણે અન્ય....
Arrow સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
     પ્રસ્તાવના આ પુસ્તિકા (માહિતી અધિકાર અધિનિયમ- ર૦૦૫) ની ૫શ્ચાદભૂમિકા અંગે જાણકારી) સરકારી કામકાજમાં પારદર્શિતા લાવવા અને અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને ફરજો પ્રત્યે ખૂબ જવાબદાર બનાવવાના હેતુથી તેમજ સરકાર....
Arrow અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
     અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા તેમના હસ્તકના ગૃહ વિભાગની કામગીરી માટે નિર્ણય લેવા વિભાગના જુદા જુદા અધિકારીઓને તા. ર૮/૩/ર00૩ના અલગ અલગ હુકમોથી સત્તા સોપણીના....
Arrow નિર્ણય લેવાની કાર્યપઘ્ધતિ
     નિર્ણય લેવાની કાર્ય૫ઘ્ધતિ (૧) નિર્ણયની પઘ્ધતિ :- ગુજરાત સરકાર ઘ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ કામકાજના નિયમો, ૧૯૯૦ ના નિયમ-૧પ હેઠળ સરકારી કામકાજને લગતી સુચનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ સુચનાઓ અંતર્ગત....
Arrow કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમ/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ
     કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફતરો ૧. કર્મચારી સેવા વિષયક બાબતો સબંધી નિયમો :- ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીર્ક૨ણ અને ભ૨તી નિયમો, ૧૯૬૭ ગુજરાત રાજય સેવા(શિસ્ત અને અપિલ )નિયમો, ૧૯૭૧....
Arrow વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્‍તાવેજો
     વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો ગૃહ વિભાગની વિવિધ શાખાઓમાં તેમને ફળવાયેલ વિષયોને અનુલક્ષીને નીચે મુજબની ફાઇલ્સ નિભાવવામાં આવે છે. શાખાનું નામ નિભાવવામાં આવતી ફાઇલ્સ ક ગૃહ વિભાગના....
Arrow નીતિ ઘડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
     નીતિ ઘડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ ગૃહ વિભાગના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા વિષયો અને કાયદાઓ વિશિષ્ટ પ્રકારના છે. ગૃહ વિભાગની કામગીરી માટે પોલીસી ધડતરની બાબતો અને વહીવટીય બાબતોમાં જાહેર જનતાના સભ્યોનું....
Arrow વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
     વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદી જુદી સમિતિઓ નીતિ અથવા તેના અમલીકરણના ઘડતર સંબંધમાં સલાહના હેતુ માટે સચિવાલયકક્ષાએ બોર્ડ, કાઉન્સીલ, સમિતિ અને બીજા મંડળો સંબંધમાં બોર્ડ કે કાઉન્સીલ અસ્તિત્વમાં નથી.....
Arrow કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ/સરનામાની વિગતો
     ગૃહ વિભાગવર્ગ-૧ ના અધિકારીશ્રીઓ ક્રમ અધિકારીનું નામ હોદ્દો એસટીડી કોડ ઓફીસ નિવાસસ્થાન નિવાસસ્થાનનું સરનામું ૧ શ્રી એમ.એસ. ડાગુર,આઇ.એ.એસ, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી(ગૃહ) ૦૭૯ ૨૩૨૫૦૫૦૫....
Arrow વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
     વિભાગના પ્લાન/અંદાજ૫ત્રને લગતી વિગતોઆ વિભાગના અંદાજ પત્રમાં નીચે મુજબની યોજનાઓ માટે જોગવાઈ કરવામાં આવે છે. (૧). પોલીસ આધુનિકરણ યોજના ( પોલીસ પ્રોપર) રાજયનું પોલીસદળ આધુનિક સરંજામથી સજજ રાખવા અને....
Arrow વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
     વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો આ વિભાગ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવતી કામગીરીમાં મુખ્ય બાબતો પૈકી કા.વ્ય, પોલીસ, હોમગાર્ડઝ, સૈનિક કલ્યાણ, ફોરેન્સીક સાયન્સને લગતી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.આ વિભાગ હેઠળની....
Arrow વિભાગ ઘ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/ પરમીટો
     વિભાગ દ્વારા આ૫વામાં આવતી રાહતો/ ૫રમીટો મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ - ૧૯૪૯ હેઠળ જુદા જુદા પ્રકારના લાયસન્સ, પાસ અને પરમીટ આપવામાં આવે છે. આ લાયસન્સ , પાસ અને પરમીટ આપવામાં મુખ્ય હેતુ લોકોની જરૂરીયાત અને....
Arrow વિજાણુંરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
     વિજાણુંરૂપે ઉ૫લબ્ધ માહિતી સરકારની કોમ્પ્યુટરાઈઝેશનની નીતિ અંતર્ગત વિભાગની કામગીરીનું કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આના અનુસંધાને જરૂરી હાર્ડવેરની ખરીદી કરવામાં આવેલ છે. અને....
Arrow માહિતી કક્ષની વિગતો
     માહિતી કક્ષની વિગતો માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ,ર૦૦પ ના નિયમ-૪(૧)(ખ) (૧પ) માં કરવામાં આવેલ જોગવાઈ અનુસાર ગૃહ વિભાગમાં માહિતી મેળવવા માટે પ્રજા માહિતી કક્ષ, ગૃહ વિભાગ, બ્લોક નં.ર, પહેલો માળ,....
Arrow પ્રકીર્ણ
     પ્રકિર્ણ રાઈટ ટુ ઈન્ફોર્મેશન એકટ-ર૦૦પ હેઠળ જે વ્યક્તિ માહિતી મેળવવા માંગતી હોય તેણે આ સાથે નિયત કરેલ નમૂનાઓ/અથવા સાદી અરજી કરવાની રહેશે. આ કાયદા હેઠળ પ્રતિબંધિત હોય તે સિવાયની માહિતીનું નિરીક્ષણ....
Arrow સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
     પ્રસ્તાવના આ પુસ્તિકા (માહિતી અધિકાર અધિનિયમ- ર૦૦૫) ની ૫શ્ચાદભૂમિકા અંગે જાણકારી) સરકારી કામકાજમાં પારદર્શિતા લાવવા અને અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને ફરજો પ્રત્યે ખૂબ જવાબદાર બનાવવાના હેતુથી તેમજ સરકાર....
Arrow ખાતાના વડાઓ
     ખાતાના વડાઓ પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારી નિયામક, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન નિયામક, લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો અધિક પોલીસ મહાનિદેશક અને જેલોના ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ ગુજરાત તકેદારી આયોગ કમિશનર અને અધિક....
Arrow પોલીસ કમિશનરની કચેરીઓ
     પોલીસ કમિશનરની કચેરીઓ....
Arrow જિલ્‍લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીઓ
     જિલ્‍લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીઓ....
Arrow ફોટો ગેલેરી
     ફોટો ગેલેરી....
Arrow આહવા – ડાંગ ખાતે પ્રજાસત્તાકદિનની ઉજવણી
     આહવા – ડાંગ ખાતે પ્રજાસત્તાકદિનની ઉજવણી...વર્ષ : ૨૦૧૩....
Arrow HD IITS Quiz Papers
     HD IITS Quiz Papers....
Arrow Sitemap
     Sitemap....
Arrow Continuous Plan Item for the year 2015-16
     Statement Showing status of Administrative Approval of Continuous Plan Item for the year 2015-16....
Arrow New Item Plan for the year 2016-17
     Statement Showing status of Administrative Approval of New Item Plan for the year 2015-16....
Arrow ગૃહ વિભાગની વિષયયાદી
     ગૃહ વિભાગની વિષયયાદી....
Arrow નીતિ
     નીતિ....
Arrow Organizational Structure
     Organizational Structure....
Arrow PETROLEUM RULES
     PETROLEUM RULES....
Arrow Act and Rules
     Act and Rules....
Arrow વિભાગના શાખાવાર કાયદા અને નિયમો
     વિભાગના શાખાવાર કાયદા અને નિયમો....
આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિકત્વ
વિદેશીઓનો વિભાગ
ઠરાવો અને પરિપત્રો
આઈ. પી. એસ. અધિકારીઓનું સીવીલ લિસ્ટ ૨૦૧૮ Download PDF file
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ સેવા વર્ગ ૧ના નોન કેડર એસ.પી.એસ. અધિકારીઓ તેમજ બિન હથિયારી અને હથિયારી નાયબ અધિક્ષકોની તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ના રોજની સ્થિતિ દર્શાવતી યાદી Download PDF file
 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વહીવટી માળખું જુઓ