ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

નાગરિકત્વ

1/21/2022 10:20:29 PM

 

ભારતીય નાગરિકત્વ મેળવવા બાબત

ભારતનું નાગરિકત્વ મેળવવા ઇચ્છતા વિદેશી નાગરિક ભારતમાં સાત વર્ષ સુધીના રોકાણ પછી ભારતનું નાગરિકત્વ મેળવવા હક્કદાર થાય છે. જે વિદેશી સતત સાત વર્ષ સુધી ભારતમાં રોકાણ કરેલ હોય તે વિદેશી જે જિલ્લામાં રહેતા હોય તે જિલ્લાના જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ પાસેથી તેમને લાગુ પડતી ભારતીય નાગરિકત્વ ધારાની કલમ 5(1) હેઠળ જુદા જુદા પેટા કલમ પ્રમાણે ભારતનું નાગરિકત્વ મેળવવા માટેની અરજી કરવાની હોય છે જેમ કે,

(1) મુળ ભારતીય નાગરિક હોય તો તે ભારતીય નાગરીક ધારાની કલમ 5(1) (એ) હેઠળ અરજી કરી શકે છે.

(2) જે વિદેશી ભારતીય નાગરિક સાથે લગ્‍ન કર્યા હોય અને તેમને ભારતનું નાગરિકત્વ જોઇતું હોય તો તેણે ભારતીય નાગરિકત્વ ધારાની કલમ 5 (1)(સી) હેઠળ અરજી કરી શકે છે.

(3) જે નાગરિક આઝાદી પહેલા મ્યાનમાર (બર્મા) ગયા હોય તેઓ ભારતનું નાગરિકત્વ મેળવવા અરજી ભારતીય નાગરિકત્વ ધારાની કલમ 5(1) બી હેઠળ અરજી કરી શકે છે.

(4) તેમજ વિદેશી સગીર હોય તો ભારતીય નાગરિકત્વ ધારાની કલમ 5(1)(ડી) હેઠળ અરજી કરવાની રહે છે.

(5) મુળ ભારતીય ન હોય તેવા વિદેશી માટે સીટીજનશીપ 6(1)(ન)(Naturalization) જેમાં વિદેશીઓનો સળંગ વસવાટ 10 વર્ષનો હોવો જોઇએ.

ભારતીય નાગરિકત્વ મેળવવા અંગેની દરખાસ્ત જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા મેળવી ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયમાં મોકલ્યા બાદ ભારત સરકાર તરફથી તેમનું ભારતીય નાગરિકત્વ પ્રમાણપત્ર રાજ્ય સરકારને મોકલી આપવામાં આવે છે. જે અંગે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ તેમજ અરજદારને જાણ કરી અત્રેથી રુબરુમાં લઇ જવા માટે જણાવવામાં આવે છે. અથવા ટપાલ મોકલવામાં આવે છે.

ભારત સરકાર દ્વારા ભારતીય પાસપૉર્ટ સરળતાથી મળી રહે તે માટે પાસપૉર્ટ સેવાનું વિકેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને તમામ પોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરી દ્વારા (અમદાવાદ, સુરત શહેર સિવાય) પાસપોર્ટ અરજી સ્વીકારવામાં આવે છે અને મળેલ પાસપૉર્ટ અરજી અને નિકાલ કરેલ પાસપોર્ટ અરજીની નોંધ/માહિતી આ શાખા દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.