ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

7/1/2022 4:28:38 PM

 

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તિકા (માહિતી અધિકાર અધિનિયમ- ર૦૦૫) ની ૫શ્ચાદભૂમિકા અંગે જાણકારી

 

સરકારી કામકાજમાં પારદર્શિતા લાવવા અને અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને ફરજો પ્રત્યે ખૂબ જવાબદાર બનાવવાના હેતુથી તેમજ સરકાર ઘ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી માહિતી નાગરિકો મેળવી શકે તે માટે આ અધિનિયમ અમલી બનાવવામાં આવેલ છે.

આ પુસ્તિકાનો ઉદ્દેશ/હેતુ

આ પુસ્તિકાનો ઉદ્દેશ ગૃહ વિભાગ કઈ કઈ પ્રજાલક્ષી / પ્રજા ઉ૫યોગી / પ્રજાની ફરિયાદનું નિવારણ કરવાની કાર્યવાહી કરે છે, અને તે સંબંધી જરૂરી માહિતી / વિગતો મેળવવા માટે જરૂરી અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવવાનો છે.

આ પુસ્તિકા કઈ વ્યકિતઓ / સંસ્થાઓ / સંગઠનો વગેરેને ઉ૫યોગી છે.

આ પુસ્તિકા સામાન્ય નાગરિક, સેવાભાવી સંસ્થાઓ, સ્વૈચ્છિક સંગઠનો વગેરેને ઉ૫યોગી છે.

કોઈ વ્યકિત આ પુસ્તિકામાં આવરી લેવાયેલ વિષયો અંગે વધુ માહિતી મેળવવા માંગે તો તે સંબંધિત જાહેર  માહિતી અધિકારીશ્રીનો સંપર્ક કરી શકે છે.  

આ પુસ્તિકામાં ઉ૫લબ્ધ ન હોય તે માહિતી મેળવવા માટેની નિયત કરેલ કાર્ય૫ઘ્ધતિ અને ફી ભરીને જરૂરી માહિતી સંબંધિત જાહેર માહિતી અધિકારી પાસેથી મેળવી શકે છે.  

આ પુસ્તિકામાં નીચે મુજબના ૧૭ મેન્યુઅલમાં ગૃહ વિભાગને લગતી વિવિધ માહિતીનો સંચય કરવામાં આવેલ છે. જેની મેન્યુઅલવાઈઝ અનુક્રમણિકા નીચે મુજબ છે :

 

1

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો

2

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

3

નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ

4

કામગીરીના માપદંડ

5

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો

6

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો

7

નીતિધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ

8

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ

9

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો

10

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો

11

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

12

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

13

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો

14

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

15

માહિતી કક્ષની વિગતો

16

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

17

પ્રકીર્ણ

18

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર (સામાન્ય વહીવટ વિભાગ,ગુજરાત સરકાર)

19

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર (મીનીસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ, ભારત સરકાર)