ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો

5/28/2020 9:02:33 PM

અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા તેમના હસ્તકના ગૃહ વિભાગની કામગીરી માટે નિર્ણય લેવા વિભાગના જુદા જુદા અધિકારીઓને તા.18/08/2008ના અલગ અલગ હુકમોથી સત્તા સોંપણીના હુકમો કરવામાં આવેલ છે. આ હુકમો અનુસાર વહીવટી / નાણાકીય મર્યાદામાં જે સત્તા સોંપણી કરવામાં આવેલ હોય તે મુજબ જે તે અઘિકારીએ તેમની કક્ષાએ નિર્ણય લેવાનો રહે છે.

નાણા વિભાગ દ્વારા નાણાકીય સત્તા સોંપણી નિયમો, 1998 અતર્ગત નાણાકીય સત્તા સોંપણી (Financial Delegation) કરવામાં આવેલ છે. આ સત્તા સોંપણી અંતર્ગત અને જયાં જરૂર જણાય ત્યાં નાણા વિભાગના પરામર્શમાં નાણાકીય બાબતને લગતા નિર્ણય લેવાના હોય છે.

આ ઉપરાંત સચિવાલય કચેરી કાર્યપઘ્ધતિમાં સચિવાલયના કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓના કાર્યો અને સત્તાઓ નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવેલ છે.

અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી(ગૃહ) વિભાગના વહીવટી વડા છે. ગૃહ વિભાગની તમામ કામગીરી તેમની દેખરેખ અને માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરવામાં આવે છે. તેમની મુખ્ય કામગીરીમાં મંત્રીમંડળની બેઠકમાં તથા સચિવશ્રીઓની બેઠકમાં હાજર રહેવું અને ગૃહ વિભાગની અગત્યની નીતિ વિષયક બાબતોમાં માર્ગદર્શન / નિર્ણય લેવાની કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે.
અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી(ગૃહ) હેઠળ નીચે જણાવેલા અધિકારીઓ ફરજો બજાવે છે. તેમની કામગીરીની વિગતો ટૂંકમાં નીચે મુજબ છે.

અગ્ર સચિવશ્રી(કા. અને વ્ય.)

વર્ષ – ૨૦૦રમાં બનેલ ગોધરા ટ્રેન બનાવ અને ત્યારબાદના કોમી તોફાનો પૈકીના કેસોની તપાસ માટે સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા રચવામાં આવેલ Special Investigation Team (SIT)  ને લગતી કામગીરી, માન. ન્યાયમૂર્તિ નાણાવટી અને માન. ન્યાયમૂર્તિ શાહ તપાસ પંચની કામગીરી તથા કાયદો અને વ્‍યવસ્‍થાને લગતી કામગીરી બજાવે છે.

અગ્ર સચિવશ્રી(ગૃહ)

વિભાગ હેઠળની ફરિયાદ શાખાઓની કામગીરી, નિયામક, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી, બિન રાજ્યપત્રિત પોલીસ મહેકમ, પોલીસ આધુનિકરણ, ફોરેનર્સ સેકશન, નશાબંધી અને આબકારી જકાત, જેલ, પોલીસ આવાસ નિગમ, બજેટ અને સંકલનને લગતી કામગીરી તેઓ બજાવે છે.

અધિક સચિવશ્રી (કા. અને વ્ય.)

તેઓની હસ્તક કાયદો અને વ્યવસ્થા, કોમી બાબતો, પાસા, પોટા, બોર્ડર મેનેજમેન્ટ, બોર્ડર સિક્યુરિટી, ગૃહ રક્ષકદળ, નાગરિક સંરક્ષણ, સૈનિક કલ્યાણ, સાઈબર ક્રાઈમ, હદપારી તથા એકસ્પ્લોઝીવ એકટ હેઠળની અપીલોને લગતી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. તેમની નીચે વિ-1, વિ-2, વિ-3, વિ-5, ફ અને ‘બી-એમ’ તથા સ્પે. ટીમ  શાખાઓ આવેલી છે.
તેમની નીચે ઉ.સ.(કા.અને વ્ય.-1) અને ઉ.સ.શ્રી (કા.અને વ્ય.-2) ફરજો બજાવે છે.
 

સંયુકત સચિવશ્રી ( ..)

રાજ્યપત્રિત અને આઈ.પી.એસ. પોલીસ અધિકારીઓનું મહેકમ, તકેદારી આયોગ અને લાંચરૂશ્‍વત વિરોધી બ્‍યુરોને લગતી કામગીરી, તથા આઈ.ટી. સેલની કામગીરી સંભાળે છે. તેમની નીચે ‘બ’, ‘ગ’, ‘હ’ અને આઈ.ટી.સેલ શાખાઓ આવેલી છે.
ઉપસચિવશ્રી (ક.ગ.), સંયુકત સચિવ.શ્રી (ક.ગ.)ની સૂચના અને માર્ગદર્શન પ્રમાણે ફરજો. બજાવે છે.

નાયબ સચિવશ્રી (ફરિયાદ અને નશાબંધી)

તેઓ નાગરિકો તરફથી નાગરિકો વિરુદ્ધ તથા પોલીસ વિરુઘ્ધ મળતી ફરિયાદો, એસ.સી. / એસ.ટી. કમિશન, મહિલા વિરૂધ્ધના ગુનાઓ, રાજય પોલીસ કમ્પ્લેઇન ઓથોરીટી તથા જિલ્લા પોલીસ કમ્પ્લેઇન ઓથોરીટીની બાબતો, પોસ્કો એકટ, જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એકટને  લગતી કામગીરી સંભાળે છે. તેમની નીચે ડ, ઝ, ન અને ઇ.૧ શાખાઓ આવેલી છે. ફરિયાદને લગતી અને નિયામક નશાબંધી અને આબકારીની કચેરીને લગતી તમામ કામગીરી ઉ.સ.શ્રી (ફરિયાદ અને નશાબંધી) મારફત નાયબ સચિવશ્રી (ફરિયાદ અને નશાબંધી ) ને રજૂ થાય છે.

સંયુકત સચિવશ્રી (મહેકમ)

તેઓની હસ્તક વિભાગની સ્થાનિક મહેકમ, વર્ગ-1 ના હથિયાર ધારા હેઠળની કામગીરી અને તે હેઠળની અપીલો, આહાર ગૃહ નોંધણી નિયમો તથા પેટ્રોલીયમ રુલ્સ હેઠળની અપીલોની બાબતો, તેઓ વિભાગની શાખાઓ તથા ખાતાના વડાઓ પાસેથી વિવિધ માહિતીઓ મેળવવાની અને સંકલનની કામગીરી, પોલીસ આવાસ નિગમને લગતી કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે. તેમની નીચે ‘ક’, ‘રોકડ’ ,’ રજીસ્ટ્રી’ , ‘મ’, ‘પ’, ‘લ (પીએસી ઓડીટ પારા સિવાય) શાખાઓ આવેલી છે. તેમની  નીચે  ઉ.સ.શ્રી(મહેકમ) ફરજો બજાવે છે. તેઓ અપીલો સિવાયની ઉપર ઉલ્લેખિત કામગીરી સંભાળે છે.

નાયબ સચિવશ્રી ( જેલ )

પોલીસ અધિકારીઓના પેન્શન, પોલીસ કલ્યાણ, મકાન બાંધકામ પેશગી, વાહન પેશગી, માનવ અધિકારી પોલીસ

અધિકારીઓના પેન્શન, પોલીસ કલ્યાણ, મકાન બાંધકામ પેશગી, વાહન પેશગી અને જેલને લગતી કામગીરી સંભાળે છે. તેઓની હેઠળ ટ, જ, અને માનવ અધિકાર શાખાઓ આવેલી છે.  તેઓની હેઠળ ઉ.સ.શ્રી(જેલ) ફરજો બજાવે છે.

નાયબ  સચિવશ્રી (બજેટ અને ટીસીએન્ડટી)

તેઓ ફોરેન્સીક સાયન્સની કચેરી, પોલીસ ખાતાના બિન-રાજ્યપત્રિત કર્મચારીઓ ઉપરાંત સીવીલીયન કર્મચારીઓના મહેકમ વિષયક બાબતો, પોલીસ અધિકારીઑની દેશ-વિદેશની તાલીમની કામગીરી, પોલીસ આધુનિકરણની કામગીરી, નવા પોલીસ સ્ટેશનની રચના, પોલીસ સ્ટેશનોના પ્રાદેશિક વિસ્તાર નકકી કરવો, ટ્રાફિક સમસ્યા, પોલીસ વાહનો અને એમ.એ.સી.ટી. કેસોની કામગીરી એસ.આર.પી., ચેતક કમાન્ડો વગેરેને લગતી કામગીરી સંભાળે છે. તેમની નીચે ઉ.સ.શ્રી(ટીસીએન્ડટી) ફરજો બજાવે છે. તેમની હસ્તક ‘સ’, ‘વ’ ,’અ’ અને 2 (બજેટ) પીએસસી ઓડીટ પારા સાથે  શાખાઓ આવેલી છે.

નાયબ  સચિવશ્રી (તપાસ)

રાજ્યપત્રિત અને આઈ.પી.એસ. પોલીસ અધિકારીઓની શિસ્તવિષયક બાબતોની કામગીરી સંભાળે છે. તેમની હસ્તક ગ અને ગ.૧ શાખાઓ આવેલી છે.

ઉપસચિવ :

સામાન્યત: ઉપસચિવ હેઠળ બે કે તેથી વધુ શાખાઓ આવેલી હોય છે. ઉપસચિવ નાયબ સચિવ અને શાખાઓ વચ્ચે એક કડીરૂપ ભૂમિકા ભજવે છે.

સેકશન અધિકારી :

શાખાના વડા છે.તેમની હેઠળ ત્રણ-ચાર નાયબ સેકશન અઘિકારી અને કચેરી સહાયક ફરજ બજાવતા હોય છે. શાખાની સમગ્ર કામગીરી માટે તેઓ જવાબદાર છે. નાયબ સેકશન અઘિકારી દ્વારા રજૂ કરાતી ફાઈલો સામાન્ય રીતે સેકશન અધિકારી દ્વારા ઉપરી અઘિકારીઓને રજૂ થતી હોય છે. જે કિસ્સામાં સેકશન અઘિકારી કક્ષાએ લેવલ જમ્પીંગ કરવામાં આવેલ હોય તેવી ફાઈલો નાયબ સેકશન અઘિકારી દ્વારા સીધેસીધી ઉપસચિવ અને ઉપરી અધિકારીને રજૂ થતી હોય છે. સેકશન અઘિકારીએ તેમના હાથ નીચેના નાયબ સેકશન અઘિકારીઓને માર્ગદર્શન આપવાનું તથા કેટલીક ફાઈલો જાતે પણ રજૂ કરવાની રહે છે.પ્રમાણમાં અઘરા અને સમય-મર્યાદાવાળા કેસો સેકશન અધિકારીએ જાતે રજૂ કરવાના રહે છે. સચિવાલયમાં શાખા કક્ષાએ સેકશન અઘિકારીની જગ્યા ખૂબ જ મહત્વ ધરાવતી જગ્યા છે.

કર્મચારીઓની ફરજો

નાયબ સેકશન અધિકારી:

શાખામાં થતી કામગીરી શાખા હેઠળના જુદા જુદા નાયબ સેકશન અઘિકારીને વહેંચવામાં આવે છે અને શાખામાં મળતી ટપાલો/પત્રો/ફાઈલો જે તે સબંધિત નાયબ સેકશન અઘિકારીને આપવામાં આવે છે.નાયબ સેકશન અઘિકારીએ તેને મળતી ટપાલો પ્રથમ કાર્યપત્રકમાં નોંધીને તે અંગે આગળની જરૂરી કાર્યવાહી માટે ફાઈલમાં રજૂ કરવાની રહે છે. આ રીતે ફાઈલ રજૂ કરતી વખતે કોઈ માહિતી ખૂટતી હોય તો સબંધિત ખાતાના વડા/કચેરી/અરજદાર પાસેથી મેળવીને ત્યારબાદ આખરી વિચારણા માટે નાયબ સેકશન અઘિકારી દ્વારા કાગળો રજૂ કરાતા હોય છે. ત્યારબાદ ફાઈલમાં થયેલ નિર્ણય મુજબ લખવાના થતા પત્ર / હુકમ /પરિપત્ર વગેરેનો મુસદો નાયબ સેકશન અઘિકારી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે.