ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

સંપર્ક માહિતી

4/23/2019 11:41:44 AM

ગૃહ વિભાગ

 

ક્રમ

અધિકારીનું / કર્મચારીનું નામ

હોદો

એસટીડી કોડ

ઓફીસ

(ફો)

નિવાસ સ્‍થાન (ફો)

નિવાસ સ્‍થાનનું સરનામું

શ્રી એ. એમ. તિવારી,આઇ.એ.એસ.

અધિક મુખ્‍ય સચિવશ્રી

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૦૫

 

પ્લોટ નં. ૮, ગોકુલ સ્વા બંગલો, તપોવન સર્કલ પાસે ચાંદખેડા, અમદાવાદ.

શ્રી બ્રજેશ કુમાર ઝા, આઇ.પી.એસ.

સચિવશ્રી (ગૃહ)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૧૧

૨૬૪૦૩૬૯૯

૪૦૪, ઇ.ર બ્લોક, સર્મપણ ફલેટ, ગુલબાઇ ટેકરા, અમદાવાદ.

શ્રી ખાલી જગ્યા

અધિક સચિવ (કા.વ્‍ય.)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૧૭

 

 

શ્રી નિખિલ આર. ભટ્ટ

અધિક સચિવ (ક.ગ.)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૨૧

૨૬૭૬૧૧૬૬

એફ.૭, શાર્દુલ એપાર્ટમેન્‍ટ, શ્‍યામલ ચાર રસ્‍તા, વેજલપુર, અમદાવાદ

શ્રી કે. ડી. સુથાર

સંયુકત સચિવ (મહેકમ)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૨૩

૯૯૭૮૪૦૬૩૮૪

પી. ૪૦૧, વંદેમાતરમ સીટી, ન્યુ એસ.જી. રોડ, ગોતા, અમદાવાદ.

ખાલી જગ્યા

નાયબ સચિવ (જેલ)

૦૭૯

૨૩૨૫૭૭૮૩

 

 

શ્રી ડી.આર.ભમ્મર

નાયબ સચિવ

(ટીસીએન્‍ડટી)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૨૭

૯૪૨૭૦૧૬૬૮૬

બ્‍લોક નં. ૪૬/૧, ચ-ટાઇપ, સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર

 

શ્રી આશિષ વી.વાળા

નાયબ સચિવ (ફરિયાદ અને નશાબંધી)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૨૫

૯૪૨૭૩૦૮૪૮૭

બ્લોક નં. ૧૬૬/૬, ચ-ટાઇપ, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્રી મહેન્દ્ર આર. સોની

નાયબ સચિવ (તપાસ)

૦૭૯

૨૩૨૫૮૫૫૩

૨૩૨૫૦૫૨૩

૨૩૨૩૩૬૭૭

પ્‍લોટ નં.૧૦૩૭/૨, સેકટર-૩ડી, ગાંઘીનગર

ઉપસચિવશ્રી

શ્રી બી.ડી. પટેલ

ઉપસચિવ (મહેકમ/ બજેટ)

૦૭૯

૨૩૨૫૭૮૧૫

૯૮૯૮૦૫૪૬૩૬ પ્લોટ નં. ૧૩૧૫/૧, સેકટર-૨બી, ગાંધીનગર

શ્રી જી.પી.તાડા

ઉપસચિવ (સંકલન)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૧૦

૯૯૨૫૩૮૫૧૦૪

પ્લોટ નં. ૧૨૧૫/૨, સેકટર-૨એ, ગાંધીનગર

શ્રી એન.ડી. નિસરતા

ઉપસચિવ (ફરિયાદ અને નશાબંધી)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૨૯

૯૮૨૫૦૪૧૩૨૨

બ્‍લોક નં. ૧૬૦/ર, ચ-ટાઇપ, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

શ્રી પુષ્પક એચ. ગાંધી

ઉપસચિવ

(ફોરેનર્સ)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૩૫

૯૮૨૪૨૧૪૦૪૬

પ્લોટ નં. ૭૦૮/૨, સેકટર-૪સી, ગાંધીનગર

શ્રી પંકજ દવે

ઉપસચિવ (કા.વ્‍ય.-૧)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૩૬

૯૯૭૮૪૦૭૦૭૮

અવિરજ, બ્‍લોક નં.૫૮૯, એકતા કોલોની, સેકટર-૨૭, ગાંધીનગર

શ્રી સુધીર રાવલ

ઉપસચિવ (HR/જેલ)

(કરાર આધારિત)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૩૪

૮૧૪૦૭૬૧૬૧૨

 

શ્રી ડી.એ. શાહ

ઉપસચિવ (ટીસીએન્‍ડટી)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૩૯

૯૯૦૪૦૩૫૨૫૪ બ્લોક નં. ૬૫/ર, ઘ-ટાઇપ, સેકટર-૨૩, ગાંધીનગર

જગ્યા ખાલી

ઉપ સચિવ (કા.વ્‍ય.-૨)

(કરાર આધારિત)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૩૮

 

 

શ્રી અમિત ઉપાધ્યાય

ઉપસચિવ (ક.ગ.)

૦૭૯

૨૩૨૫૦૫૩૭

૯૯૭૮૪૦૫૮૯૯

૬૩-ગોયેલ પાર્ક રો હાઉસ, જજીસ બંગલા રોડ, વસ્ત્રાપુર- અમદાવાદ-૧૫