ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

પ્રવરતાયાદી

7/1/2022 4:13:54 PM

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (બિનહથિયારી), વર્ગ-૧ સંવર્ગની તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની સ્થિતિ દર્શાવતી કામચલાઉ પ્રવરતાયાદી”