ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (બિનહથિયારી)

7/1/2022 4:31:28 PM

નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (બિનહથિયારી), વર્ગ-૧ સંવર્ગની તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની સ્થિતિ દર્શાવતી આખરી પ્રવરતાયાદી