ગૃહ વિભાગ
http://www.home.gujarat.gov.in

સુચનો

7/1/2022 5:26:10 PM

ગુજરાત જાહેર સલામતી(પગલા) અમલીકરણ અધિનિયમ,૨૦૨૨ હેઠળના બનાવેલ ડ્રાફ્ટ રુલ્સમાં સુચનો મંગાવવા બાબત