Top
ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Reading Problem?
હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમ/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ
Rating :  Star Star Star Star Star   

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફતરો

 

૧. કર્મચારી સેવા વિષયક બાબતો સબંધી નિયમો :-

 • ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીર્ક૨ણ અને ભ૨તી નિયમો, ૧૯૬૭
 • ગુજરાત રાજય સેવા(શિસ્ત અને અપિલ )નિયમો, ૧૯૭૧
 • ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂંક) નિયમો, ૧૯૭૧
 • કચેરી કાર્યપઘ્ધતિ(સચિવાલય માટે)
 • ગુજરાત સ૨કા૨ના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ તથા તે હેઠળની સૂચનાઓ
 • ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો-૨૦૦૩

૨. નાણાકીય સત્તા અને જવાબદારી સબંધી નિયમો:-

 • ગુજરાત નાણાકીય નિયમો-૧૯૭૧
 • નાણાકીય સત્તા સોંપણી નિયમો-૧૯૯૮
 • બોમ્બે જન૨લ પ્રોવિડન્ટ ફંડ રુલ્સ

૩. લોક ફરિયાદ સબંધી નિયમો/અધિનિયમ

 • ભા૨તીય દંડ સંહિતા અધિનિયમ, ૧૮૬૦
 • ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, ૧૯૭૩
 • અનુસૂચિત જાતિ/જનજાતિ (અત્યાચા૨ નિવા૨ણ) ધારો ૧૯૮૯ અને તે અન્વયેના નિયમો
 • ગુજરાત પ્રોટેકશન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ સ્મૉલ ડીપોઝીટર્સ એક્ટ-૨૦૦૪ અને આ એક્ટ હેઠળ ધડવામાં આવેલ નિયમો
 • ભા૨ત સ૨કા૨નો પ્રોટેકશન ઓફ હયુમન રાઈટસ એક્ટ, ૧૯૯૩

૪. અખિલ ભા૨તીય પોલીસ સેવા સબંધી નિયમો/અધિનિયમો :-

 • અખિલ ભા૨તીય સેવા નિયમો અને વખતોવખતની ભા૨ત સ૨કા૨ના નિયમો અને તે અન્વયેની સૂચનાઓ

પ. પાસપોર્ટ અને વિઝા સબંધી નિયમો/અધિનિયમો :-

 • સીટીઝનશીપ એક્ટ અને રુલ્સ
 • પાસપોર્ટ એક્ટ અને રુલ્સ
 • ફો૨નર્સ એક્ટ

૬. હથિયા૨ અને હથિયા૨ પ૨વાના સબંધી :-

 1. ગુજરાત ગ્રામ્‍ય પોલીસ અધિનિયમ - ૧૮૬૭  (મુંબઈનો અધિનિયમ ક્રમાંક ૮)

2. ગુજરાત જુગાર પ્રતિબંધ નિયમ ૧૮૮૭ (મુંબઈનો અધિનિયમ ક્રમાંક-૪)

3. શસ્ત્ર અધિનિયમ-૧૯૫૯

4. શસ્ત્ર નિયમો -૧૯૬૨

5. ધી કેટલ ટ્રેસ પાસ એક્ટ- ૧૮૭૧

6. ધી પેટ્રોલિયમ એક્ટ - ૧૯૩૪

7. ધી પેટ્રોલિયમ રૂલ્‍સ-૧૯૭૬

 

૭. ભ્રષ્ટાચા૨ નિવા૨ણ સબંધી નિયમો/અધિનિયમો :-

 

 • ભા૨ત સ૨કા૨ ત૨ફથી બહા૨ પાડેલ ભ્રષ્ટાચા૨ નિવા૨ણ અધિનિયમ,૧૯૮૮ 'વીજીલન્સ મેન્યુઅલ'
 • ક્રીમીનલ લો એમેન્ડમેન્ટ ઓડીર્નન્સ,૧૯૪૪

૮. પોલીસ સેવા સબંધી નિયમો/અધિનિયમો :-

 • બોમ્બે એસ.આ૨.પી.એફ.એક્ટ-૧૯પ૧
 • એસ.આ૨.પી.એફ. રુલ્સ, ૧૯પ૯
 • મુંબઈ પોલીસ અધિનિયમ,૧૯પ૧
 • ગુજરાત રાજ્ય સેવા(વર્તણૂંક) નિયમો, ૧૯૭૧
 • ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો, ૧૯૭૧
 • મુંબઈ પોલીસ(શિક્ષા અને અપીલ) નિયમો,૧૯પ૬
 • ઓલ ઇન્ડિયા સવિર્સ રુલ્સ

 

 

૯. નશાબંધી સંબંધી નિયમો/અધિનિયમો :

·         ગુજરાત (બોમ્‍બે) પ્રોહીબીશન અધિનિયમ ૧૯૪૯.

 

·         મેડીસીનલ અને ટોયલેટ પ્રસાધન અધિનિયમ ૧૯પપ.

·

·         મેડીસીનલ અને ટોયલેટ પ્રસાધન નિયમો ૧૯પ૬.

·

·         એન.ડી.પી.એસ. અધિનિયમ ૧૯૮પ.    

 

 

૧૦. જેલ અને કેદીઓ સબંધી નિયમો/અધિનિયમો :  

 • જેલ નિયમો
 • મુંબઈ જેલ મેન્યુઅલ

૧૧. પ્રકિર્ણ :-

 • અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગો અને શારીરિક ખોડખાંપણ વર્ગો માટે સ૨કારી સેવામાં જગ્યાઓ અનામત રાખવા અંગેના સંકલિત ઠરાવ(૨૦૦૨)
 • વિધાનસભા ખાતરી ઉપ૨ના પગલાં પત્રક તૈયા૨ ક૨વા અંગે ગુજરાત વિધાનસભા પરિપત્ર ક્રમાંક: સ-૬/૨૯(૧૧)/૩૧૭ તા.૧૮/૧/૨૦૦૧નો પરિપત્ર
 • નાગરિક અધિકા૨ પત્ર અન્વયેની કામગીરી માટેનો ગૃહ વિભાગનો પરિપત્ર ક્રમાંક: સકલ/૩૦૨૦૦૩/સીએમ-૩૮/પી, તા.૧૮/૩/૨૦૦૪
 • વી૨ મેધમાયા બલિદાન પુ૨સ્કા૨ અંગેનો ઠરાવ ક્રમાંક: સકલ/૩૦૨૦૦૩/ ૩૪૮૯/પી, તા.૨૭/૧૧/૦૩
 • પોલીસ ખાતાના કર્મચારીઓને મકાન ફાળવવા બાબત
 • ગુજરાત પોલીસ મેન્યુઅલ
 • કમિશન ઓફ ઈન્કવાયરી એક્ટ
 • ક્રુઅલ્ટી ટુ એનીમલ એક્ટ
 • બર્ડ સેક્રીફાઈસ એક્ટ
 • એકસ્પ્લૉઝીવ્સ એક્ટ એન્ડ રુલ્સ
 • આતંકવાદ વિરોધી ધારો
 • ધી બોમ્બે પ્રીવેન્શન ઓફ ગેમ્બલીંગ એક્ટ
 • ધ એકસ્પ્લૉઝીવ સબસ્ટન્સીસ એક્ટ
 • બોમ્બે હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડર્સ એક્ટ
 • હોમગાર્ડઝ એક્ટ
 • ના૨કોટીકસ ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપીક સબસસ્ટેન્સીસ એક્ટ
 • કન્ઝવેર્શન ઓફ ફોરેન એકસચેન્જ એન્ડ પ્રીવેન્શન ઓફ સ્મગલીંગ એકટીવીટીઝ એક્ટ(કોફેપોસા)
 • ઓફીસીયલ સીક્રેટસ એક્ટ
 • અશાંત વિસ્તા૨ ધારો
 • રાષ્ટ્રીય સલામતી ધારા હેઠળ અટકાયતી ધારા (રાષ્ટ્રીય સલામતી ધારો, ગુંડા નાબુદી ધારો અને હદપારી)
 • ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ,૧૯૭૩
 • ગુજરાત પ્રોહીબીશન ઓફ ઈમમુવેબલ પ્રોપર્ટી એન્ડ પ્રોવીઝન ફો૨ પ્રોટેકશન ઓફ ટેનન્ટસ ફોમ પ્રીમાઈસીસ ઈન ડીર્સ્ટબ્ડ એરીયા એક્ટ ( મહેસુલ ખાતાના પરામર્શમાં )
 • પ્રીવેન્શન ઓફ અનલોફુલ એકટીવીટીઝ એક્ટ
 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિકત્વ
વિદેશીઓનો વિભાગ
ઠરાવો,પરિપત્રો અને કમિશન અહેવાલ
આઈ. પી. એસ. અધિકારીઓનું સીવીલ લિસ્ટ ૨૦૧૯ Download PDF file
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ સેવા વર્ગ ૧ના નોન કેડર એસ.પી.એસ. અધિકારીઓ તેમજ બિન હથિયારી અને હથિયારી નાયબ અધિક્ષકોની તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ ના રોજની સ્થિતિ દર્શાવતી યાદી Download PDF file
 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વહીવટી માળખું જુઓ