Top
ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Reading Problem?
હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્‍તાવેજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો

ગૃહ વિભાગની વિવિધ શાખાઓને ફાળવવામાં આવેલ વિષયોને અનુલક્ષીને નીચે મુજબનું રેકર્ડ નિયમોનુસાર નિભાવવામાં આવે છે.

 

શાખાનું નામ

નિભાવવામાં આવતું રેકર્ડ

ગૃહ વિભાગના કર્મચારી/અધિકારીઓના મહેકમને લગતી બાબતો અંગેની ફાઇલ્સ.

ગૃહ વિભાગના ક્ષેત્રીય કર્મચારી / અધિકારીઓની તપાસને લગતી બાબતો અંગેની ફાઇલ્સ.

જેલને લગતી કામગીરી જેવી કે મહેકમ, બજેટ, પ્લાનીંગ અને જેલ સુધારણાને લગતી ફાઇલ્સ.

·         વડોદરા રૂરલ, વડોદરા શહેર, ભરૂચ, સુરત,વલસાડ, પંચમહાલ, દાહોદ,નવસારી, નર્મદા અને ડાંગ-આહવા તથા પશ્ચિમ રેલવે  વિસ્તારમાં લોકોની વ્યકિત-વ્યકિત સામેની અને પોલીસ સામેની ફરિયાદો.

·         દહેજ, દબાણ હટાવવા અંગેની ફરિયાદો અંગેની ફાઇલ્સ.

અમદાવાદ રૂરલ, અમદાવાદ શહેર,સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, મહેસાણા, ખેડા આણંદ, જિલ્લાની વ્યકિત-વ્યકિત સામેની અને પોલીસ સામેની ફરિયાદો અંગેની ફાઇલ્સ તથા તેમાંથી ઉદભવતા કોર્ટ કેસ અંગેની ફાઇલ્સ.

કચ્છ જિલ્લા, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ શહેર અને ગ્રામ્‍ય,  ભાવનગર, બનાસકાંઠા,અમરેલી, પોરબંદર અને પાટણ વગરે જિલ્લાની વ્યકિત-વ્યકિત સામેની ફરિયાદો તથા પોલીસ સામેની ફરિયાદો અંગેની ફાઇલ્સ તથા તેમાંથી ઉદભવતા કોર્ટ કેસ અંગેની ફાઇલ્સ.

·         વર્ગ-૧ના પોલીસ અધિકારીશ્રીઓના પેન્શનને લગતી,હથિયાર, દારૂગોળો, વિગેરેને લગતી મોબાઈલ્સ, પોલીસ ટેલીફોન ખરીદીને લગતી ક્ષેત્રિય અધિકારી / કર્મચારીઓની વાહનપેશગી / મકાન પેશગીને લગતી કામગીરી,

·         પોલીસ કલ્યાણને લગતી કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

પી

વિભાગની સંકલનને લગતી કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

હોમગાર્ડઝ, સૈનિક કલ્યાણ, નાગરિક સંરક્ષણ, જિ.આર.ડી.ને લગતી કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

ફ.૧

 • પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના નાગરિકોની આવાસવૃઘ્ધિ વધારવા બાબત,
 • ભારતીય નાગરિકતા મેળવવા બાબત,
 • તેઓની વીઝા ઈન્કવાયરી બાબત,
 • પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ ધૂષણખોરોના ડીપોટેર્શન બાબત,
 • પાકિસ્તાન માછીમારોના રીપેટ્રીએશન તથા તેને લગતી આનુસંગીક કામગીરીને લગતી ફાઇલ્સ.

ફ.ર

 • પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સિવાયના વિદેશી નાગરિકોને વીઝા વધારો
 • મલ્ટીપલ એન્ટ્રીવીઝા સવલત
 • રીર્ટન વીઝા સવલત
 • ભારત છોડવાની મંજુરી આપવા બાબત.
 • વિદેશી નાગરિકોને ભારતીય નાગરિકત્વ આપવા અંગેની ફાઇલ્સ.

 • આઈ.પી.એસ. અધિકારીઓની સેવાને લગતી બાબતો
 • નાયબ પોલીસ અધિકારીશ્રીઓની સેવાને લગતી બાબતો,
 • તેના સંબંધમાં કોર્ટ કેસને લગતી બાબતો અંગેની ફાઇલ્સ.

બી.એમ.

કેન્દ્ર સરકાર પુરસ્કૃત સરહદી વિસ્તાર વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ સહાયતા ફાળવણી નિયંત્રણને લગતી બાબતો અંગેની ફાઇલ્સ.

 • શસ્ત્ર અધિનિયમ-૧૯પ૯
 • શસ્ત્ર નિયમો-૧૯૬ર
 • ધી બોમ્બે લોટરીઝ(કન્ટ્રોલ એન્ડ ટ્રેકસ) એસ. પ્રાઈન્કોમ્પીટીશન (ટેકસ) એકટ-૧૯પ૮
 • પેટ્રોલિયમ એકટ-૧૯૩૪
 • પેટ્રોલિયમ રૂલ્સ - ર૦૦ર ધી નોઈઝ પોલ્યુશન (રેગ્યુલેશન એન્ડ કંટ્રોલ રૂલ્સ-ર૦૦ર) કોપી રાઈટ એકટ
 • ધી બોમ્બે પ્રિવેન્શન ઓફ ગેમ્બલીંગ એકટ-૧૯૮૭
 • મેન્યુવર્સ એન્ડ ફિલ્ડ ફાયરીંગ અને સીવર્ડ આટીર્બીયરી પ્રેકટીસ ધારો
 • ધી પ્રાઈઝ ચીટ એન્ડ મની સર્કુયુલેશન સ્કીંગ (બાનીંગ) એકટ-૧૮૭૮
 • ઢોર અપપ્રવેશ અધિનિયમ-૧૯૭૧
 • બાળ લગ્ન પ્રતિબંધ અધિનિયમ-૧૯ર૯ દહેજ પ્રતિબંધક અધિનિયમ-૧૯૬ર
 • જાહેર સ્થળોએ તમાકુ નિષેધ, ધુમ્રપાન, ગુટખા સેવન પર પ્રતિબંધ અંગેની ફાઇલ્સ.

ગૃહ વિભાગનું સમગ્ર રાજયનું અંદાજપત્ર, વાર્ષિક-વિકાસ કાર્યક્રમ :- અંદાજ સમિતિને લગતી કામગીરી (ગૃહ વિભાગ પુરતી) હિસાબોનું મેળવણું તથા એ.જી. સાથેની હિસાબોને લગતી અને સદરો પ્રમાણે અનુદાનની ફાળવણી, અંદાજપત્રના આનુસંગિક પ્રકાશનોની કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

પોલીસ હાઉસીંગને લગતી કામગીરી, જાહેર હિસાબ સમિતિ, જાહેર સાહસો માટેની સમિતિ, હોમગાર્ડઝ, બોર્ડર-વિંગ અને રેલ્વેઝના નાણાની ભારત સરકાર પાસેથી રીમેમ્બર્સમેન્ટ અંગેની કામગીરી અને ઓડીટ પારા અંગેની કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

 • પોલીસ દળનું આધુનિકરણ (એફ.એસ.એલ. અને એ.સી.બી. સહિત) અને તેનું સંકલન,
 • નવાં પોલીસ સ્ટેશન અને આઉટ પોસ્ટ સહિત પ્રાદેશિક ફેરફાર અંગેની કામગીરી (જમીન-મકાન સિવાય) મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ સંકશન અંગેની કામગીરી,
 • અકસ્માત વળતરના દાવા (પોલીસ વાહનો પુરતા) ટ્રાફિક અને તેને લગતી અકસ્માત (હાઈવે અકસ્માત સહિત) ની તમામ આનુસંગિક બાબતો,
 • પોલીસ કોમ્પ્યુટર સેન્ટર, પોલીસ રીફોમ્સ, પોલીસ એવોર્ડસ અને વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ અંગેની ફાઇલ્સ.

વી.૩

હદપારી અપીલ (મુંબઈ પોલીસ એકટ-૧૯પ૧ અન્વયે કલમ-૬૦ અન્વયેની કામગીરી

ઈ.૧

 • નશાબંધી અમલીકરણ અંગેની કામગીરી,
 • નશાબંધી અને આબકારી ખાતાની એકસાઈઝને લગતાં / મહેકમને લગતી કામગીરી,
 • રાજયપત્રિત અધિકારીઓની મહેકમને લગતી કામગીરી,
 • નશાબંધી પ્રચાર, વિભાગના અને ખાતાના વડાના એકશન પ્લાન
 • લઠ્ઠા કમિશન,
 • ફોલોઅપ-એકશન બોમ્બે ઓપીયમ રૂલ્સ,
 • બોમ્બે ગાંજા ભાંગ રૂલ્સ-૧૯પ૪,
 • બોમ્બે નીરા રૂલ્સ-૧૯પ૧,
 • નશાબંધી અમલીકરણને લગતી સમિતિઓ,
 • મુંબઈ વિદેશી દારૂ નિયમ ૧૦પ૩ અને તેને લગતી બાબતો,
 • મુંબઈ નશાબંધી ધારા ૧૯૪૯ હેઠળની બાબતો,
 • સ્પીરટને લગતી બાબતો,
 • મોલાસીસને લગતી બાબતો,
 • અખાદ્યગોળ, અફિણ, કોશ ડોડાને લગતી કામગીરી,
 • નારકોટીરસ રૂલ્સ ગુજરાત પોપી કેપ્સ્યુલ્સ રૂલ્સ-૧૯૬૩ અંગેની કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

 • પોલીસ સંવર્ગ વર્ગ-૩ ના મહેકમની તમામ બાબતો,
 • એસ.આર.પી. મહેકમને લગતી તમામ બાબતો,
 • રહેમરાહે કેસોની ચકાસણી/પૂર્તતા,
 • પોલીસ સંવર્ગ વર્ગ-૩ ના કોર્ટ કેસો તથા ડિમડેઈટના કેસો અંગેની ફાઇલ્સ.

 • ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરીના મહેકમ અંગેની સધળી કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.
 • પોલીસ ખાતાની સીવીલીયન સ્ટાફનાં મહેકમને લગતી સધળી કામગીરી (રહેમરાહેની નિમણુક સિવાય)
 • પોલીસ (સિવિલીયન) તંત્રના મહેકમ તથા એને આનુષાંગિક બાબતો
 • પોલીસ ખાતાના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને તાલીમમાં મોકલવા અંગેની કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

વિ-પ

 • ડિપ્લોમેન્ટ ઓફ એસ.આર.પી., સી.આર.પી.એફ. અને લશ્કરી દળો, આતંકવાદ અને તેને લગતી બાબતો જેમ કે પોટા અધિનિયમ-ર૦૦ર અને અનલોકલ એકટીવીટી એકટ-ર૦૦૪ અન્વયેની કામગીરી
 • બોર્ડર સિક્યુરિટી (બોર્ડર મેનેજમેન્ટ સિવાયની બાબતો)
 • ઓફિશિયલ સિકેટ એકટ હેઠળની બાબતો અનેકોસ્ટલ સિકયુરીટીને લગતી કામગીરીની ફાઇલ્સ.

વિ-ર

 • ક્રિમિનલ પ્રોસીજર કોર્ડની કલમ-૧૯૬ હેઠળ પ્રોસીકયુશનની મંજુરી આપવા અંગે,
 • મુંબઈ પશુ સંરક્ષણ ધારો-૧૯પ૪,
 • પશુ ક્રુરતા નિવારણ ધારો-૧૯૬૦,
 • પશુ -પક્ષી બલી (પ્રતિબંધ) અધિનિયમ -૧૯૭ર એકસપ્લોઝીવ એકટ વીથ એકસપ્લોઝીવ સબસ્ટન્સ એકટ-૧૯૦૮ અને તે અન્વયેના રૂલ્સ -૧૯૮૩ અંગેની ફાઇલ્સ.

 • લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોની કચેરીને લગતી તમામ બાબતો જેવી કે તેનો વાર્ષિક અહેવાલ, મહેકમ સંબંધિત બાબતો
 • જાહેર જનતા તરફથી રાજય સરકારના સેવકો વિરૂદ્ધ અપ્રમાણિકતા, લાંચ રૂશ્વત, ભ્રષ્ટાચાર સંબંધી મળતી ફરિયાદો/રજૂઆતો,
 • સનથમ કમિટીનો અહેવાલ
 • લાંચ રૂશ્વત વિરોધી કચેરીના ઈન્સ્પેક્શન સંબંધી તમામ બાબતો
 • ગુજરાત તકેદારી આયોગને લગતી તમામ કામગીરી અંગેની ફાઇલ્સ.

વિ-1

 • કાયદો અને વ્‍યવસ્‍થાની જાળવણી
 • મહાનુભાવોની સલામતી
 • મંદિરો અને જાહેર સ્‍થળોની સલામતી
 • જૂથ અથડામણ
 • તપાસ પંચોની રચના
 • સચિવાલય સલામતી અને એરપોર્ટ સિક્યુરિટી

માનવ અધિકાર શાખા

 • કસ્‍ટોડીયન ડેથ,
 • માનવ અધિકાર પંચને લગતી કામગીરી

 

(ર) કચેરી કાર્ય પઘ્ધતિમાં આપેલી સૂચનાઓ મુજબ શાખાના દફતરને તેની અગત્યતાને લક્ષમાં લઈને કાળજીપૂર્વક નિભાવવનું હોય છે. તદનુસાર ફાઇલ્સનું વગીર્કરણ નીચેના વર્ગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને તેન નિયત સમય દરમ્યાન જાળવવાનું રહે છે.

ફાઇલ્સનું વગીર્કરણ અને તેની જાળવણી અગે.

 • ક વર્ગની ફાઇલ્સ ૩૦ વર્ષ સુધી
 • ખ વર્ગની ફાઇલ્સ ર૦ વર્ષ સુધી
 • ખ.૧ વર્ગની ફાઇલ્સ ૧પ વર્ષ સુધી
 • ગ વર્ગની ફાઇલ્સ પ વર્ષ સુધી
 • ધ વર્ગની ફાઇલ્સ એક વર્ષ સુધી

જાળવવાની હોય છે અને ત્યારબાદ, આવી ફાઇલ્સનો નાશ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ખ, ખ.૧ અને ક વર્ગની ફાઇલ્સનું સમયાંતરે સમીક્ષા કરી દફતર ખંડમાં મોકલી આપવામાં આવે છે.

(૩.) આ ઉપરાંત વિભાગમાં નીચે મુજબના રજીસ્ટ્રરો પણ નિભાવવામાં આવે છે :-

૧. હથિયાર વિવાદ અરજીનું રજિસ્ટર

ર. હથિયાર પરવાનાનો હદ વિસ્તાર વધારવાનું રજિસ્ટર

૩. હથિયાર પરવાનાના રજિસ્ટર્સ

૪. હોટલ લાયસન્સ અંગેની વિવાદ અરજીનું રજિસ્ટર

પ. પેટ્રોલીયમ એકટ હેઠળની અપીલોનું રજિસ્ટર

૬. મકાન બાંધકામ પેશગી રજિસ્ટર

૭. વાહન પેશગી રજિસ્ટર

૮. ડેડસ્ટૉક રજિસ્ટર

૯. વાહનની લોગબુક

૧૦. કર્મચારી/અધિકારીઓની સવિર્સ બુક

૧૧. ખાનગી અહેવાલો

૧ર. હદપારી માટેની અપીલનું રજિસ્ટર

૧૩. પાસા હેઠળ કેદ કરવા માટેની દરખાસ્તનું રજિસ્ટર

૧૪. ફટાકડાનું કાયમી/ટેમ્પરરી લાયસન્સ આપવા અંગેની અપીલોનું રજિસ્ટર

૧પ. મુંબઈ પોલીસ અધિનિયમની કલમ-ર૭(ક) હેઠળ મળતી અપીલનું રજિસ્ટર

૧૬. વિભાગમાં આવેલ કાગળોનું રજીસ્ટ્રી ઘ્વારા નિભાવવામાં આવતું રજિસ્ટર

૧૭. શાખા ડાયરી, જાવક ડાયરી

૧૮. શાખાવાર ફાઇલ્સનં સૂચિ-ગતિ કાર્ડ

૧૯. ફાઈલ રજિસ્ટર

ર૦. વિધાનસભા પ્રશ્નોનું રજિસ્ટર

ર૧. ભારત સરકારના પત્રોનું રજિસ્ટર

 

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિકત્વ
વિદેશીઓનો વિભાગ
ઠરાવો અને પરિપત્રો
આઈ. પી. એસ. અધિકારીઓનું સીવીલ લિસ્ટ ૨૦૧૯ Download PDF file
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ સેવા વર્ગ ૧ના નોન કેડર એસ.પી.એસ. અધિકારીઓ તેમજ બિન હથિયારી અને હથિયારી નાયબ અધિક્ષકોની તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજની સ્થિતિ દર્શાવતી યાદી Download PDF file
 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વહીવટી માળખું જુઓ